Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a www.furgefuge.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található elektronikus webáruházon keresztül zajlik, és a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A ’furgefuge.hu’ webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A ’furgefuge.hu’ webáruházban történő vásárlás a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.  A webáruház egyéb információi és oldalai elérhetők minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek, melyre a jelen Üzletszabályzatban rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.3. Az Üzemeltető az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja a vásárlás adatai mellett a szállítás várható idejéről. A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek. A megrendelés annak leadását követően, a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlása során kiállított számla már írásba foglalt adásvételi szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és 5 évig őrzi annak létrejöttét követően.

2. Regisztráció

2.1. A Weboldalon található ’Saját fiók’ menüpontra kattintva, az ott található adatlap értelemszerű kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására is van lehetőség az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy a központi e-mail címen.

 

3. Megrendelés

3.1.  A termékek alapvető tulajdonságait, jellemzőit, vagy az azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét cikk adatait tartalmazó oldalakról lehet megismerni. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon nyújtott tájékoztatásnál előnyösebb, kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott árucikk – amennyiben ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a termék használatba vétele előtt, mielőbb jelezze vevőszolgálatunknál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2 . A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adót.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik termék konfigurációját külön felhívás nélkül megváltoztassa, vagy a termék forgalmazását megszüntesse. Ezért a vásárlás előtt kérjük, mindig érdeklődjön az oldalon feltüntetett adatokról.

3.4.  Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő –  “0” Ft-os vagy “1” Ft-os – árra, abban az esetben a Üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében az Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.

3.5.  Az Üzemeltető weboldalán keresztül a megrendelést csak abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért. 

3.6. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát, és a megrendeléshez szükséges adatokat helyesen beállította, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíti vásárlási szándékát, amellyel a jelen üzletszabályzatot elfogadja. Amennyiben a vásárló azonnal online bankkártyával kívánja vásárlásának ellenértékét kifizetni, úgy a Barion Payment Zrt. rendszerére irányítjuk. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az Ügyfél elfogadja, hogy a számla az általa megjelölt formában elektronikusan, vagy papír alapon történjen kiállításra.   Az összegző oldalon az „Áttekintés, megrendelés lezárása” kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Megrendelés összegző oldalon található „Megrendelés lezárása” linkre kattintást követően kerül sor.

3.7.  Üzemeltető az Ügyfél vételi ajánlatának – megrendelésének – megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton – e-mailben – visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.8.  Az Ügyfél ajánlati kötöttsége – amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik – a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen Üzletszabályzat szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.3. pontban foglaltak irányadók.

3.9. Kereskedelmi mennyiség / háztartási mennyiség: A kereskedelmi mennyiség és a háztartási mennyiségek meghatározásának jogát a ’furgefuge.hu’ kizárólagosan, indoklás nélkül fenntartja. Magyarországon belüli vásárlások esetén az 1 db-ot meghaladó vásárlások már kereskedelmi mennyiségnek számíthatnak. 

 

4.   Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.  Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.   Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így az ’furgefuge.hu’ kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ilyen esetek kapcsán felmerülő jogsértések felderítése végett a ’furgefuge.hu’ teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal.   A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Üzemeltetők oldalaira vezet. Ezen Üzemeltetők tevékenységéért és adatvédelmi gyakorlataiért a ’furgefuge.hu’ nem vállal felelősséget.   Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.   Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Üzemeltetőnek. Amennyiben Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.   Amennyiben a Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” vagy “1” Ft-os árra, akkor a Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Partner elállhat vásárlási szándékától.

Egy Nemzeti Fogyasztóvédelmi állásfoglalás szerint:

“Hibásnak tekinthetünk egy árat, amikor egy termékkel kapcsolatban feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. Jogszabály mondja ki, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

Jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő fogyasztói magatartás alapján elvárható, hogy egy közel 300.000 Ft értékű televízió esetében a 2 Ft-os vételár aránytalanságát a fogyasztó észlelje, de legalábbis fenntartással kezelje, vagy gyanút keltsen, hogy az ár nem valós, csupán elírás eredménye. Természetesen nem elhanyagolható szempont az eset megvizsgálása során, hogy a kereskedő miként jár el a vélhetően hibásan feltüntetett ár észlelését követően. (például, hogy haladéktalanul korrigálja-e azt).”

Amennyiben a megrendelt termék a rendelés pillanatában nincs raktáron, akkor az ár a rendelési árhoz képest változhat, pozitív, illetve negatív irányban is. A változás oka lehet árfolyam ingadozás és gyártói/beszállítói ármódosítás is. 

 

5.   Szerzői jogok

5.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

6.    Jogérvényesítési lehetőségek

6.1.  Telefonos ügyfélszolgálat

Elérhetőségi időpontok: Hétfőtől Szombatig 7:00-20:00

Telefonszám: +36706340836

E-mail:  info@furgefuge.hu

Cégünk adatai:   Fürge Füge Kft. (székhely: 1162 Budapest, Muzsika u. 36. cégjegyzékszám: 01-09-897937, adószám: 14304235-2-42)

6.2 A megrendelés lemondása, a vásárlástól való elállás

A megrendelés lemondása 
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon a +36706340836-os telefonszámon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

A vásárlástól való elállás 
Erről a 17/1999. (II.5.) számú és a Kormány 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik. Webáruházunkban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető. Amennyiben a 17/1999.(II. 5.) és a Kormány 45/2014. (II. 26.) hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy (14) naptári nap elteltéig, legfeljebb a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig.

A vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 17/1999. Kormányrendelet 2.§-a szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanap elteltéig, legfeljebb a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Kérjük, hogy a terméket eredeti, sértetlen állapotban, gyári dobozban és kiegészítőivel, bizonylattal (ezzel történik a tőlünk történő vásárlás tényének igazolása), számlával illetve a garancialevéllel együtt visszajuttatni szíveskedjenek.

A fogyasztót terheli a termék visszajuttatásának költsége (szállítási, ill. utazási költségek).

A termék visszaküldésénél kérjük, hogy azt utánvétes csomagként ne küldjék el! Kérjük, hogy a termékeket személyesen, vagy valamely futárszolgálattal juttassák vissza. Cégünk a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. A visszautalás utalási igazolását az utalás napján emailben megküldjük.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a visszaküldött árucikk sérült, vagy a rendeltetésszerű használat mértékénél viseletesebb állapotban van, a Fürge Füge Kft. polgári eljárás útján érvényesíti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A megrendelő elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez. Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen, ha a nemzetgazdaság megkárosítására, személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. (Polgári törvénykönyv 5. §)

6.3.  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Üzemeltető és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.                

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

7.   Egyebek

7.1.  A ’furgefuge.hu’ áruház alatt működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, javasolt azonban, hogy vírus és spyware védelmi szoftvereket használjon állandó adatbázis-frissítéssel, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit is. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.3.  Az Üzemeltető bármikor jogosult jelen Üzletszabályzat feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 

7.4.  Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a „hűségpontokkal” járó kedvezményeket, a szállítási költség átvállalását, és az egyéb időszakos kedvezményeket, akciókat, kizárólag a végfelhasználói részére tartson fent. A rendelt mennyiségek és árának módosításának hivatkozás és magyarázat nélküli jogát bármikor fenntartjuk.

7.5 Akciók, promóciók, nyeremények, kiszállítás, hűségpontok és pontbeváltás: A weboldalon, hírlevélben, facebook vagy egyéb közösségi oldalon meghirdetett akciók, promóciók, nyeremények, hűségpontok saját szabályzattal rendelkeznek, melyeket a Weboldalon feltüntetünk.

Budapest, 2020. 02. 17.